EPLACE Project

Eco public PLAtform for smart green CityzEnís living labs
Добре дошли в сайта на проект EPLACE
Проекта,  включващ десет партньора от Испания, България, Ирландия и Германия има за цел да предостави на управителите на сгради и техните обитателите конкретни данни за използваната енергия в тези сгради, както и да им предложи практически решения и начини за намиране на контакти и знания, съобразени с техните нужди. EPLACE стартира през февруари 2013 г. и е с продължителност 30 месеца.

Кратко описание на проекта
EPLACE има за цел да провери и потвърди ползата от иновативни решения за измерване и управление на енергийното потребление в конкретни сгради, избрани за пилотни.  Ще бъде повишена осведомеността на обитателите на тези  сгради,  като се  демонстрира, че е възможно намаление на годишното енергийно потребление минимум с 15%  след прилагане на тези решения.
EPLACE ще предложи онлайн „място за среща на енергийните спестители" чрез подходяща интернет платформа, предлагаща няколко интерактивни услуги, улесняващи цялостния процес на оптимизация на енергийното потребление на сградата.
Онлайн платформата ще събира и анализира данните за енергийното потребление, получени чрез интелигентен енергиен мониторинг и управление, ще предлага конкретни препоръки и съвети, включващи:

  • Най-добрите практики и най-добрите налични технологии.
  • Референтни специфични данни за оптимално енергийно потребление (benchmarking)
  • Регионална и европейска информация за ESCO услуги, сертификати и схеми за финансиране на енергоспестяващи мерки.

По този начин енергийните мениджъри на сградите и техните обитатели ще  разбират по-добре операциите и процесите, свързани с потреблението на енергия както за сградите, така и за околното улично осветление. Необходимата за това информация ще се актуализира постоянно, което също помага да се справим с предизвикателството „намаление на енергийното потребление”. Competitiveness and Innovation Framework Programme

Юридически бележки
Проект EPLACE е съфинансиран от Програма ICT PSP, която е част от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации към Европейската общност.
Цялата отговорност за съдържанието на този сайт и всички съдържащи се в него  документи е на авторите. Тя не отразява непременно мнението на Европейската общност  и  Европейската комисия не носи отговорност за евентуалните последствия от употребата на тази информация.

ICT Policy Support Programme